a Muhammmad bin Ismail Imam al-Bukhari » Ziyarah-Travel Agency
Welcome to Uzbekistan
+99891 182 82 00
info@ziyarah-travel.uz

Payment style
Ziyarah Travel
» » Muhammmad bin Ismail Imam al-Bukhari

Muhammmad bin Ismail Imam al-BukhariImam Bukhari adalah ahli hadits yang sangat terpercaya dalam ilmu hadits. Hadits-hadits beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadits (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya. Beliau lahir di Bukhara pada bulan Syawal tahun 194 H. Dipanggil dengan Abu Abdillah. Nama lengkap beliau Muhammmad bin Ismail bin Al Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al Jufi.
Sewaktu kecil Al Imam Al-Bukhari buta kedua matanya. Pada suatu malam ibu beliau bermimpi melihat Nabi Ibrahim Alaihissalaam yang mengatakan, Hai Fulanah (yang beliau maksud adalah ibu Al Imam Al-Bukhari , pent), sesungguhnya Allah telah mengembalikan penglihatan kedua mata putramu karena seringnya engkau berdoa. Ternyata pada pagi harinya sang ibu menyaksikan bahwa Allah telah mengembalikan penglihatan kedua mata putranya.
Ketika berusia sepuluh tahun, Al Imam Al-Bukhari mulai menuntut ilmu, beliau melakukan pengembaraan ke Balkh, Naisabur, Rayy, Baghdad, Bashrah, Kufah, Makkah, Mesir, dan Syam.

Murid-murid beliau tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka yang paling terkenal adalah Imam Muslim bin Al Hajjaj An Naisaburi, penyusun kitab Shahih Muslim.

Al Imam Al-Bukhari sangat terkenal kecerdasannya dan kekuatan hafalannya. Beliau pernah berkata,Saya hafal seratus ribu hadits shahih, dan saya juga hafal dua ratus ribu hadits yang tidak shahih. Pada kesempatan yang lain beliau berkata, Setiap hadits yang saya hafal, pasti dapat saya sebutkan sanad (rangkaian perawi-perawi)-nya.

Beliau juga pernah ditanya oleh Muhamad bin Abu Hatim Al Warraaq, Apakah engkau hafal sanad dan matan setiap hadits yang engkau masukkan ke dalam kitab yang engkau susun (maksudnya : kitab Shahih Bukhari, pent.)? Beliau menjawab, Semua hadits yang saya masukkan ke dalam kitab yang saya susun itu sedikit pun tidak ada yang samar bagi saya.Pengumpulan Hadist Imam Bukhari
Untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadits shahih, Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mengunjungi berbagai kota guna menemui para perawi hadits, mengumpulkan dan menyeleksi haditsnya. Diantara kota-kota yang disinggahinya antara lain Bashrah, Mesir, Hijaz (Mekkah, Madinah), Kufah, Baghdad sampai ke Asia Barat. Di Baghdad, Bukhari sering bertemu dan berdiskusi dengan ulama besar Imam Ahmad bin Hanbali. Dari sejumlah kota-kota itu, ia bertemu dengan 80.000 perawi. Dari merekalah beliau mengumpulkan dan menghafal satu juta hadits.

Namun tidak semua hadits yang ia hafal kemudian diriwayatkan, melainkan terlebih dahulu diseleksi dengan seleksi yang sangat ketat diantaranya apakah sanad (riwayat) dari hadits tersebut bersambung dan apakah perawi (periwayat/pembawa) hadits itu tepercaya dan tsiqqah (kuat). Menurut Ibnu Hajar Al Asqalani, akhirnya Bukhari menuliskan sebanyak 9082 hadis dalam karya monumentalnya Al Jamial-Shahil yang dikenal sebagai Shahih Bukhari.

Banyak para ahli hadits yang berguru kepadanya seperti Syekh Abu Zahrah, Abu Hatim Tirmidzi, Muhammad Ibn Nasr dan Imam Muslim.

Karya Imam Bukhari
Berikut beberapa karya Imam Bukhari berupa kitab Hadist dan kitab lainnya antara lain adalah:

Al-Jami ash-Shahih yang dikenal sebagai Shahih Bukhari
Al-Adab al-Mufrad
Adh-Dhuafa ash-Shaghir
At-Tarikh ash-Shaghir
At-Tarikh al-Ausath
At-Tarikh al-Kabir
At-Tafsir al-Kabir
Al-Musnad al-Kabir
Kazaya Shahabah wa Tabiin
Kitab al-Ilal
Raful Yadain fi ash-Shalah
Dalam meneliti dan menyeleksi hadits dan diskusi dengan para perawi. Imam Bukhari sangat sopan. Kritik-kritik yang ia lontarkan kepada para perawi juga cukup halus namun tajam. Kepada Perawi yang sudah jelas kebohongannya ia berkata, perlu dipertimbangkan, para ulama meninggalkannya atau para ulama berdiam diri dari hal itu sementara kepada para perawi yang haditsnya tidak jelas ia menyatakan Haditsnya diingkari. Bahkan banyak meninggalkan perawi yang diragukan kejujurannya. Dia berkata Saya meninggalkan 10.000 hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang perlu dipertimbangkan dan meninggalkan hadits-hadits dengan jumlah yang sama atau lebih, yang diriwayatan oleh perawi yang dalam pandanganku perlu dipertimbangkan.

Di sela-sela kesibukannya sebagai ulama, pakar hadits, ia juga dikenal sebagai ulama dan ahli fiqih, bahkan tidak lupa dengan kegiatan kegiatan olahraga dan rekreatif seperti belajar memanah sampai mahir. Bahkan menurut suatu riwayat, Imam Bukhari tidak pernah luput memanah kecuali dua kali.

Para ulama menilai bahwa kitab Shahih Al-Bukhari ini merupakan kitab yang paling shahih setelah kitab suci Al Quran. Hubungannya dengan kitab tersebut, ada seorang ulama besar ahli fikih, yaitu Abu Zaid Al Marwazi menuturkan, Suatu ketika saya tertidur pada sebuah tempat (dekat Kabah ) di antara Rukun Yamani dan Maqam Ibrahim. Di dalam tidur saya bermimpi melihat Nabi Shallallaahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata kepada saya, Hai Abu Zaid, sampai kapan engkau mempelajari kitab Asy-Syafii, sementara engkau tidak mempelajari kitabku? Saya berkata, Wahai Baginda Rasulullah, kitab apa yang Baginda maksud? Rasulullah menjawab, Kitab Jami karya Muhammad bin Ismail.

Karya Al Imam Al-Bukhari yang lain yang terkenal adalah kita At-Tarikh yang berisi tentang hal-ihwal para sahabat dan tabiin serta ucapan-ucapan (pendapat-pendapat) mereka. Di bidang akhlak belau menyusun kitab Al Adab Al Mufrad. Dan di bidang akidah beliau menyusun kitab Khalqu Afaal Al Ibaad.

Ketakwaan dan keshalihan Imam Al-Bukhari merupakan sisi lain yang tak pantas dilupakan. Berikut ini diketengahkan beberapa pernyataan para ulama tentang ketakwaan dan keshalihan beliau agar dapat dijadikan teladan.


Abu Bakar bin Munir berkata, Saya mendengar Abu Abdillah Al-Bukhari berkata, Saya berharap bahwa ketika saya berjumpa Allah, saya tidak dihisab dalam keadaan menanggung dosa ghibah (menggunjing orang lain).
Abdullah bin Said bin Jafar berkata, Saya mendengar para ulama di Bashrah mengatakan, Tidak pernah kami jumpai di dunia ini orang seperti Muhammad bin Ismail dalam hal marifah (keilmuan) dan keshalihan.
Al Farabri berkata, Saya bermimpi melihat Nabi Shallallaahu Alaihi Wasallam di dalam tidur saya. Beliau Shallallaahu Alaihi Wasallam bertanya kepada saya, Engkau hendak menuju ke mana? Saya menjawab, Hendak menuju ke tempat Muhammad bin Ismail Al-Bukhari . Beliau Shallallaahu Alaihi Wasallam berkata, Sampaikan salamku kepadanya!
Imam Al-Bukhari wafat pada malam Idul Fithri tahun 256 H. ketika beliau mencapai usia 62 tahun (enam puluh dua tahun). Jenazah beliau dikuburkan di Khartank, nama sebuah desa di Samarkand.

Semoga Allah Taala mencurahkan rahmat-Nya kepada Imam Al-Bukhari .
Ditulis Oleh : M. Muhammad
16-04-2018, 18:32 / ulama